Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. ’t Lelieblad behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeldt op de offerte.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €250 als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

’t Lelieblad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door ’t Lelieblad zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. ’t Lelieblad is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. ’t Lelieblad biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. ’t Lelieblad kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem. ’t Lelieblad is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. ’t Lelieblad oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat ’t Lelieblad de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen ’t Lelieblad en de eigenaars van deze sites. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. ’t Lelieblad behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van ’t Lelieblad. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ’t Lelieblad. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

’t Lelieblad verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door ’t Lelieblad gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. ’t Lelieblad verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. ’t Lelieblad verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen. ’t Lelieblad maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Wijzigingen aan de disclaimer van ’t Lelieblad zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. ’t Lelieblad is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.
Uw persoonsgegevens worden door ’t Lelieblad verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aanvraag op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@hetlelieblad.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die uitgaan van een vennootschap moeten een aantal vermeldingen bevatten die toelaten de vennootschap te identificeren. Ze worden opgesomd in artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen. De Programmawet van 27 december 2004 past deze identificatieplicht ook toe op websites.

Op vraag van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging komt het ondernemingsnummer voortaan vóór de vermelding RPR en vóór de zetel van de rechtbank.

De verruimde identificatieplicht gaat in op 1 januari 2007. Vennootschappen die na 31 december 2004 worden opgericht, moeten echter al van bij de oprichting het ondernemingsnummer vóór RPR (rechtspersonenregister) en rechtbankzetel vermelden.

 • Ondernemingsnummer: 0770.508.414
 • Status: Actief
 • Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (sinds 30 juni 2021)
 • Naam van de vestigingseenheid: HET LELIEBLAD
 • Adres van de vestigingseenheid: Canadezenlaan 29, BE-2920 Kalmthout

Voor meer informatie kan u terecht bij de website van Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Privacyverklaring

’t Lelieblad zet zich in om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de handelingen uiteengezet die worden uitgevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website of uw gebruik van een online toepassing die een koppeling naar deze verklaring bevat (tezamen de ‘sites’). Deze verklaring betreft ook gegevens die we ontvangen wanneer u contact met ons hebt (bijv. om een opmerking of vraag in te dienen of om ondersteuning te krijgen in verband met een van onze producten of diensten). Er wordt beschreven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, de doelen waarvoor we zulke gegevens gebruiken en uw keuzen met betrekking tot ons gebruik ervan. Er wordt bovendien beschreven welke handelingen we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Door gebruik te maken van onze sites of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens uw contact met ons, stemt u in met de praktijken van gegevensverzameling en -gebruik die in deze privacyverklaring zijn beschreven.
Onder ‘persoonlijke gegevens’ worden in deze verklaring gegevens verstaan waarmee een afzonderlijk individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige gegevens, zoals keuzen betreffende mailnieuwsbrieven, product aankopen of product voorkeuren van klanten, zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze overige gegevens ook persoonlijke gegevens.

Gegevens die rechtstreeks bij u worden verzameld.

U kunt over het algemeen de site van ’t Lelieblad bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. We vragen u op sommige pagina’s om persoonlijke gegevens, zodat we een dienst kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons geven wanneer u contact met ons hebt (bijv. met een opmerking, vraag of verzoek om klantenondersteuning). De persoonlijke gegevens die we verzamelen of ontvangen kunnen het volgende omvatten:

 • contactgegevens, zoals uw naam, titel, bedrijfs- /organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysieke adres;
 • informatie over uw bedrijf en functie;
 • uw e-mailmarketingvoorkeuren;
 • financiële gegevens voor facturatie;
 • informatie, zoals uw nationaliteit en het land waar u bent gevestigd, waarmee wij kunnen bepalen of u volgens de regelgeving voor exportbeheer
 • gegevens over bepaalde technologieën kunt ontvangen;
 • informatie die wordt gebruikt om uw gebruik van onze sites aan te passen en te vergemakkelijken, waaronder aanmeldgegevens en technische informatie;
 • vragen over en bestellingen van onze producten en diensten;
 • informatie waarmee wij de producten en diensten die het meest overeenkomen met uw vereisten kunnen identificeren;
 • technische informatie en productinformatie indien ondersteuning wordt gevraagd;
 • informatie van gebeurtenisregistratie; en
 • reacties van u over onze sites en onze producten en diensten in het algemeen.

U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, dan kunnen we wellicht niet de gevraagde dienst leveren of uw transactie voltooien.

Gegevens die automatisch worden verzameld.

We verzamelen gegevens over uw bezoek aan onze sites, waaronder welke pagina’s u bekijkt, het aantal verzonden bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen waartoe u toegang neemt en andere acties die zijn gedaan op sites van DAP L’eauband. We kunnen deze informatie combineren met uw persoonlijke gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser verzendt naar iedere website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), uw browsertype, -mogelijkheden en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot de site en de website waar vanuit u werd doorgekoppeld naar één van onze sites. We combineren deze standaardgegevens niet met andere persoonlijke gegevens.

Diensten en transacties

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om diensten te leveren of transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd, waaronder (maar niet beperkt tot) het verstrekken van informatie over ’t Lelieblad-producten of -diensten, registreren van aangeschafte producten, verwerken van productbestellingen en garantieclaims, vervangen van producthandleidingen, beantwoorden van klantservice-aanvragen en vergemakkelijken van het gebruik van onze sites. Gegevens die door onze sites worden verzameld kunnen worden gecombineerd met gegevens die we verzamelen of verwerven door andere middelen, om u een meer consistente ervaring te bieden bij uw interacties met ’t Lelieblad; waaronder (maar niet beperkt tot) leren over u en hoe u met onze producten en diensten werkt en deze gebruikt, ontwikkelen en beheren van onze producten, diensten en klantenzorg, en verstrekken van informatie aan u over andere van onze producten en diensten waarin u wellicht interesse hebt.

Website- en productverbetering

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om bedrijfsanalyses uit te voeren of met andere doelen ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf, onze sites en onze producten of diensten (waaronder nieuwe producten of diensten), of om onze sites gebruiksvriendelijker te maken door te verhinderen dat u herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door onze sites volgens uw voorkeuren of belangen aan te passen.

Communicatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die door ’t Lelieblad beschikbaar zijn gemaakt en waarin u wellicht interesse hebt, en om u enquêtes te zenden betreffende uw gebruik van onze producten en diensten. U kunt de ontvangst van onze promotieberichten uitschakelen door de contactgegevens te gebruiken die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Bovendien bevat ieder promotiebericht dat we per e-mail verzenden een koppeling om uw abonnement te beëindigen zodat dat berichttype niet meer wordt geleverd. Als u kiest voor beëindiging van het abonnement, dan zullen we u binnen 10 werkdagen van de betreffende lijst verwijderen.

Sollicitaties

U verstrekt ons mogelijks vanwege een open of gesloten sollicitatie informatie over uzelf, zoals een sollicitatiebrief of curriculum vitae. Wij kunnen deze informatie in verschillende onderdelen van ons bedrijf gebruiken om een betrekking te overwegen. Als uw open of gesloten sollicitatie niet succesvol is, dan zullen we de gegevens gedurende enige tijd behouden ter beoordeling bij nieuwe vacatures, tenzij u expliciet hebt geïnstrueerd dat u dat niet wilt.

Ter aanvulling op de gebruikswijzen die hierboven zijn opgesomd, kunnen we gegevens die we hebben verzameld gebruiken om fraude, schending van intellectueel eigendom, overtredingen van onze voorwaarden en bepalingen, overtredingen van wetgeving of ander misbruik van de sites, te ontdekken, verhinderen en beantwoorden.

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die zijn gedownload naar uw vaste schijf of naar het geheugen van uw browser tijdens uw bezoek aan een site van ’t Lelieblad. Cookies zijn nuttig omdat ze bijdragen aan het schikken van de inhoud en de opmaak van onze sites, en omdat we hiermee computers of andere apparaten kunnen herkennen die reeds eerder onze sites bezochten. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeursinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze sites, en uw ervaring bij het gebruik van onze sites.

Onze site kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die ‘webbakens’ (of soms ‘single-pixel gifs’) worden genoemd en waarmee we het aantal gebruikers dat specifieke pagina’s heeft bezocht kunnen tellen. We kunnen webbakens opnemen in promotieberichten of nieuwsbrieven die we per e-mail verzenden, om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op deze berichten is gereageerd.

Categorieën van cookies
Het cookietype dat kan worden gebruikt op sites van ’t Lelieblad, kan worden ondergebracht onder een van deze vier categorieën:

 1. Strikt noodzakelijk, Prestatie, Functionaliteit en profiel, en Advertentie.
  Deze cookies zijn belangrijk, omdat u hiermee door onze sites kunt navigeren en de sitefuncties kunt gebruiken, zoals in verband met zoekopdrachten en het plaatsen van bestellingen. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt gevraagd niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die kunnen worden gebruikt voor marketing of om te herinneren waar u op internet bent geweest. Een voorbeeld van een strikt noodzakelijke cookie is een ‘winkelwagencookie’, dat wordt gebruikt om de producten te herinneren die u wilt aanschaffen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelwagen of doorgaat naar de bestelling.
 2. Prestatiecookies
  Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze sites gebruikt, bijvoorbeeld, naar welke pagina’s u vaak gaat en of u foutmeldingen krijgt vanuit bepaalde pagina’s. Deze cookies verzamelen alleen anonieme gegevens die worden gebruikt om te verbeteren hoe onze sites werken. Deze cookies worden niet gebruikt om online advertenties naar u te zenden. Zonder deze cookies kunnen we niet leren hoe onze sites presteren en relevante verbeteringen maken die uw browserervaring kunnen verbeteren. Voorbeelden van prestatiecookies die onze sites gebruiken zijn Google Analytics (zie uitgebreidere behandeling hieronder).
 3. Functionaliteit- en profielcookies
  Onze sites kunnen met behulp van deze cookies gegevens bewaren die u verstrekt, zoals de taalvoorkeuren van uw site, en om technische gegevens te bewaren die nuttig zijn bij uw interactie met onze sites. Ze herinneren bijvoorbeeld uw gebruikers-ID en elementen van uw gebruikersprofiel. Ze zorgen er ook voor dat uw gebruikservaring van de sites en de marketingactiviteiten van ’t Lelieblad voor u relevant zijn. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals het weergeven van een video of het reageren op een weblog. De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen anoniem zijn en ze kunnen niet uw surfactiviteit op andere websites bijhouden.
  Een website kan zonder deze cookies niet de keuzen herinneren die u eerder hebt gemaakt of uw surfervaring personaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw taalvoorkeuren te bewaren, waardoor we productzoekresultaten aan u kunnen bezorgen in de juiste taal, en we gebruiken een cookie om uw keuze te bewaren over de weergave van de scheidingspagina met cookie-informatie die we weergeven op onze sites. Dankzij deze cookie kunnen we uw keuze herinneren over de weergave van de banner met cookie-informatie wanneer u vervolgens dezelfde site bezoekt waar u uw keuze over de banner hebt gemaakt en andere sites met hetzelfde domein of hetzelfde domein op het hoogste niveau.
 4. Advertentiecookies
  Deze cookies kunnen worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie ziet te beperken en bovendien om te helpen bij het meten van de effectiviteit van de advertentiecampagne. Hoewel deze cookies uw bezoeken aan andere websites kunnen bijhouden, weten deze gewoonlijk niet wie u bent. Zonder deze cookies zullen online advertenties die u tegenkomt minder relevant zijn voor u en uw interesses.
  Uw cookievoorkeur instellen
  U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten weergeven wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om de functies van sites van ’t Lelieblad of andere websites die u bezoekt volledig te ervaren.

Ons gebruik van webanalyse
’t Lelieblad gebruikt gangbare webanalyses om bezoek aan onze sites bij te houden. Deze analyse wordt geleverd door Google Analytics. De gegevens die door de cookie over uw gebruik van onze sites worden gemaakt (waaronder uw IP-adres) zullen worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zullen deze gegevens gebruiken om uw gebruik van onze sites te evalueren, om rapportage samen te stellen over websiteactiviteit voor websitebeheerders en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren. Google zullen ook deze gegevens aan derden overdragen wanneer dit wordt vereist door wetgeving, of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken. Google zullen uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bezitten.

Anti-bijhoudsignalen en soortgelijke mechanismen
Sommige webbrowsers verzenden anti-bijhoudsignalen naar de sites waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in hoe webbrowsers deze functie incorporeren en activeren, is het niet altijd helder dat gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden of zelfs dat ze bewust zijn van deze signalen. Er is momenteel geen overeenstemming, ook onder leden van de leidende organisatie die internetstandaarden vaststelt, over wat websites moeten doen wanneer ze zulke signalen ontvangen.

’t Lelieblad reageert momenteel niet op deze signalen. Als en wanneer een uiteindelijke standaard is gevestigd en geaccepteerd, dan zal ’t Lelieblad opnieuw beoordelen hoe op deze signalen moet worden gereageerd.

Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, zullen persoonlijke gegevens die we over u verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten ons bedrijf.

Openbaarmaking aan serviceproviders
’t Lelieblad heeft contracten met andere bedrijven om diensten namens ons te verlenen, zoals het beheren van websites, verzenden van gegevens, uitvoeren van enquêtes, verwerken van transacties, analyseren van onze sites en uitvoeren van bedrijfsanalyses en andere analyses ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf, onze sites en producten of diensten. We maken voor deze bedrijven alleen die onderdelen van uw persoonlijke gegevens beschikbaar die ze nodig hebben om die diensten effectief te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens die ze van ’t Lelieblad ontvangen niet gebruiken voor andere doelen.

Openbaarmaking aan distributeurs en leveranciers
We kunnen bij het beantwoorden van een aanvraag die u hebt ingediend uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die onze producten distribueren of aan ons producten leveren. We verstrekken aan die bedrijven in deze gevallen alleen de elementen van uw persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om uw aanvraag te beantwoorden, en deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens niet voor een ander doel gebruiken. We kunnen in sommige gevallen uw toestemming vragen om uw gegevens te delen met distributeurs voor marketingdoelen en niet om op een aanvraag van u te antwoorden. We zullen echter niet uw gegevens delen voor zulke marketingdoelen, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe hebben verkregen.

Openbaarmaking in verband met transacties
We kunnen in verband met bepaalde transacties sommige of alle persoonlijke gegevens van u openbaar maken aan financiële instituten, overheidsinstellingen en koeriersbedrijven of postbedrijven die betrokken zijn bij de realisatie van de transactie.

Openbaarmaking vanwege overige redenen
We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wordt vereist of toegestaan door wetgeving of indien we menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen of aan juridische actie mee te werken, om onze rechten of eigendommen te beschermen en beveiligen of, in urgente omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van een individu te beschermen.

’t Lelieblad is gebonden aan de bescherming van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken een verscheidenheid van beveiligingstechnologieën en -procedures om bij te dragen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We bewaren bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang die zijn geplaatst in faciliteiten met beperkte toegang. Bij sites waarop u aanmeldt is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord veilig is en dat deze gegevens niet aan anderen worden onthuld. Wanneer u surft op een site waar u bent aangemeld, of van een site naar een andere die hetzelfde aanmeldmechanisme gebruikt, controleren we uw identiteit middels een versleutelde cookie die op uw apparaat is geplaatst.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij ze nodig hebben om de producten en diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. De criteria die wij hanteren om de opslagperioden te bepalen, omvatten: informatie die wij u hebben verstrekt over opslagperioden op onze website of in de Algemene voorwaarden van de website. Wij hanteren ook criteria zoals relevante contractuele bepalingen die van kracht zijn, wettelijke bewaarperioden, relevante regelgeving en industrienormen.

Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacypraktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloften over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.

Meer over hoe ik contact kan opnemen met De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, of een klacht willen indienen over de wijze waarop ’t Lelieblad met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de CBPL:

 • Via de website www.privacycommission.be
 • Telefonisch: 02 274 4800
 • Schriftelijk naar het adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

U kunt in sommige gevallen persoonlijke gegevens nazien en corrigeren die door onze sites worden verstrekt door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt in alle gevallen een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens die middels onze sites zijn verzameld of die u tijdens contact met ons hebt verstrekt na te zien en te corrigeren, of ’t Lelieblad vragen het gebruik van deze gegevens te beëindigen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hieronder zijn weergegeven. We kunnen acties uitvoeren om uw identiteit te controleren voordat we toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te onderhouden door iedere wijziging van uw postadres, e-mail adres of telefoonnummer te melden.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt, kunnen worden verzonden naar de Verenigde Staten of een ander land waar ’t Lelieblad of diens vertegenwoordigers of leveranciers een vestiging hebben. We kunnen ook de gegevens daar bewaren en verwerken. Hoewel de wetgeving die persoonlijke gegevens beschermt in die landen kan verschillen van de wetgeving waar u woont, zullen we er redelijkerwijs voor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Door onze websites te gebruiken of contact met ons op te nemen en uw gegevens aan ons te geven, stemt u in met de overdracht van de gegevens buiten uw land.

Als u vragen hebt betreffende deze verklaring of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. We zullen spoedig op uw probleem antwoorden en streven ernaar een bevredigende oplossing te vinden.

Deze informatie werd laatst geüpdated op 01/08/2018 en zal jaarlijks herbekenen worden.